Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Gezonde Nieren verwerkt van haar bezoekers. Indien je een bezoek brengt aan onze website, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Verantwoordelijke.
Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Gezonde Nieren, voor welk doel en gedurende welke periode.
Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.
Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
Artikel 5. Wijziging van het Privacybeleid.
Artikel 6. Overgang van onderneming.

Stichting Gezonde Nieren adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Gezonde Nieren, KVK-nummer: 09216558.  
E-mail :  info@gezondenieren.nl

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Gezonde Nieren, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens.

2.1.1. Soort gegevens In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voornaam en achternaam
 2. b) geslacht
 3. c) leeftijd
 4. d) postcodegetal
 5. e) gebruikersnaam (e-mailadres)
 6. f) versleutelde wachtwoord

2.1.2 Doel van de verwerking Stichting Gezonde Nieren verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

Stichting Gezonde Nieren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik en tot maximaal een jaar na afloop van je gebruik van het contactformulier en de inschrijving voor de nieuwsbrief van Stichting Gezonde Nieren.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Gezonde Nieren de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Gezonde Nieren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Gezonde Nieren gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Gezonde Nieren. Met de verwerkers heeft Stichting Gezonde Nieren een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

Stichting Gezonde Nieren zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Stichting Gezonde Nieren aan het verzoek heeft gegeven. Indien Stichting Gezonde Nieren je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact met ons opnemen. Stichting Gezonde Nieren zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Stichting Gezonde Nieren je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Gezonde Nieren je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen via info@gezondenieren.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan ons secretariaat.

Artikel 5. Wijziging Privacybeleid.

Dit Privacybeleid (Versie Februari 2021) kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website aan je bekend gemaakt. Stichting Gezonde Nieren adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Artikel 1 ‚Äď Begrippen.

De website: www.gezondenieren.nl 

Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van de website.

Artikel 2 ‚Äď Toepasselijkheid.

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website. Het Privacybeleid van de website maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2 Stichting Gezonde Nieren is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de meest actuele versie plaatsen op de website.

Artikel¬†3¬†‚Äď Totstandkoming.

De overeenkomst tussen de Gebruiker en Stichting Gezonde Nieren komt tot stand op het moment dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, na de eerste keer inloggen in de omgeving van de website, heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel¬†4¬†‚Äď Gebruik van¬†website¬†

Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden:

 1. Gebruiker dient zich te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker;
 2. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor het gebruikmaken van de website aan Stichting Gezonde Nieren worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn;
 3. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de website
 4. Gebruiker zal de functionaliteit van¬†website niet belemmeren en geen applicaties gebruiken die¬†de website monitoren en/of¬†er¬†delen van¬†kopi√ęren;
 5. Gebruiker zal website niet gebruiken voor het plaatsen van informatie met een onrechtmatig, inbreuk makend of strafbaar karakter of informatie die beledigend is.

Artikel¬†5¬†‚Äď Be√ęindiging en opschorting gebruik.

Stichting Gezonde Nieren is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan (tijdelijk) te beperken, te weigeren of op te schorten, in het bijzonder indien;

 1. Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 4;
 2. Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens;
 3. Dit naar het oordeel van Stichting Gezonde Nieren noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen in de dienstverlening of voor onderhoud van de website of de infrastructuur van Stichting Gezonde Nieren;
 4. Dit naar het oordeel van Stichting Gezonde Nieren noodzakelijk is voor het functioneren, de veiligheid of de integriteit van de infrastructuur van Stichting Gezonde Nieren;
 5. Dit naar het oordeel van Stichting Gezonde Nieren noodzakelijk is ter bescherming van de via de website verwerkte (persoons)gegevens, de voorkoming van misbruik of andere schendingen van de privacy.

Artikel¬†6¬†‚Äď Privacy en informatiebeveiliging.

In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving ingaande 25 mei 2018 heeft Stichting Gezonde Nieren een nieuw privacybeleid document opgesteld.

Artikel¬†7¬†‚Äď Intellectuele Eigendomsrechten.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de website en de door middel van de website verwerkte gegevens berusten bij Stichting Gezonde Nieren, hieronder mede begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en softwareapplicaties, audiovisueel materiaal en overige materialen die Stichting Gezonde Nieren in verband met de website gebruikt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.
 2. Stichting Gezonde Nieren verleent Gebruiker voor de duur van het gebruik van de website en onder de in de genoemde gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om gebruik te maken van de website.

Artikel¬†8¬†‚Äď Aansprakelijkheid.

 1. Stichting Gezonde Nieren garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, noch dat de website vrij zal zijn van virussen, gebreken of andere onvolkomenheden.
 2. Stichting Gezonde Nieren is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Gezonde Nieren.
 3. Gebruiker vrijwaart Stichting Gezonde Nieren voor aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker via de website geplaatste onrechtmatige of strafbare informatie.

Artikel¬†9¬†‚Äď Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Stichting Gezonde Nieren mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan via de website op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de website.
 3. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Stichting Gezonde Nieren aan het overblijvende gedeelte gebonden. Stichting Gezonde Nieren zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.