Gezonde Nieren heeft een dashboard ontwikkeld, waarmee patiënten met een mogelijk risico op chronische nierschade in een vroegtijdig stadium in beeld komen bij de huisarts. Dit dashboard is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen nefrologen en huisartsen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Op een of meerdere werkplekken wordt een toepassing geïnstalleerd waarmee de huisarts en/of zijn praktijkondersteuner inzicht kan verkrijgen in het risicoprofiel in de eigen patiëntenpopulatie voor wat betreft de kans op chronische nierschade. Deze toepassing, het Gezonde Nieren FIND-dashboard, maakt hiervoor gebruik van informatie die in het huisartsinformatiesysteem (HIS) beschikbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de labwaarden die bij de patiënt zijn geregistreerd in het HIS. Met behulp van een specifieke beslistabel op basis van de NHG standaard Chronische Nierschade worden de patiënten die een mogelijk risico hebben op nierschade, gedetecteerd.
Het dashboard geeft adviezen en kan door middel van gerichte acties de huisarts ondersteunen in het beleid en de aanpak van zijn patiënten met een risico op nierschade. Door deze patiënten tijdig op te sporen kan in een vroegtijdig stadium worden gewerkt aan de beheersing van chronische nierschade in de eerste lijn en het verminderen van de toestroom van patiënten naar de pre-dialyse fase.
De selectie van risicopatiënten wordt vervolgens via een matrixmodel aangeboden, waarna de huisarts deze patiënten op basis van deze informatie kan beoordelen.

Regiobrede samenwerking huisartsen, apothekers en nefreologen

Door het vroegtijdig opsporen van risicopatiënten en een betere beheersing in de eerste lijn, kunnen de afspraken tussen de huisartsen en specialisten worden geoptimaliseerd. Het gebruik van het dashboard door de huisartsen werkt versterkend voor de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en specialisten (nefrologen) in het ziekenhuis. Vanuit het Gezonde Nieren concept wordt periodiek overleg gepland tussen de betrokken zorgverleners. Hier worden goede en duidelijk afspraken over de behandeling en indien nodig doorverwijzing gemaakt.